Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY OSOBY Z ORZECZENIAMI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT KOSZTÓW ICH SZKOLENIA.

Pracodawca, zatrudniający osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności może zorganizować dla nich szkolenie, a poniesione przez niego koszty mogą zostać zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Kwota refundacji może wynieść maksymalnie do 80% poniesionych kosztów na jedną osobę, jednak nie więcej niż do wysokości 2- krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego i ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Refundacja obejmuje m.in.:

 • wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie;

 • wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo, zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;

 • koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia;

 • koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;

 • koszty zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osób niewidomych;

 • koszty usług doradczych, związanych z danym szkoleniem;

 • koszty obsługi administracyjno-biurowej stanowiące wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia;

 • koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia;

 • koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;

 • koszty materiałów szkoleniowych.

W ramach refundacji pracodawca może otrzymać także środki na pokrycie wydatków obejmujących koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.

Zawarcie umowy o zwrot kosztów szkolenia poprzedzają negocjacje pomiędzy starostą (prezydentem miasta), który jest stroną umowy, a pracodawcą.

W wyniku tych negocjacji ustalana jest kwota zwrotu, która zostanie wypłacona pracodawcy po zawarciu umowy i spełnieniu innych, określonych w niej warunków.

 

Podstawa prawna:

 •  art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 •  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475);
 •  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 57, poz. 472);
 •  rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

 

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA ZAPRASZAMY DO KONTAKTU - NASI SPECJALIŚCI WSKAŻĄ PAŃSTWU ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIA W TYM ZAKRESIE.  

 

 

 

facebook