Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

Zakładem Pracy Chronionej jest pracodawca, któremu wojewoda przyznał ten status w formie decyzji administracyjnej.

 

Zasady funkcjonowania zakładów pracy chronionej zostały uregulowane m.in. w :

- art. 28, 30, 31 i 33 ust. z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 

- ustawie z dn. 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475),

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (Dz. U. 2013.1300 t.j.).

 

Ze względu na złożoność zagadnień związanych z wypełnianiem ustawowych obowiązków związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej proponujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie:

  • zwolnień podatkowych wpłacanych na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zakładowy fundusz aktywności zawodowej;

  • „udzielania ulg” we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

  • obniżania wpłat na PFRON podmiotów zobowiązanych do ich uiszczania;

  • pomocy publicznej uzyskiwanej w ramach dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników;

  • uzyskiwania, rezygnacji i utraty „z urzędu” statusu zakładu pracy chronionej oraz obowiązków zpch;

  • obowiązków i uprawnień pracodawcy, który utracił status zakładu pracy chronionej;

  • uprawnień pracowników niepełnosprawnych;

  • pomocy w trakcie i po kontroli organów kontrolnych (US, PFRON…);

  • analizy prawno-ekonomicznej posunięć planowanych przez firmę w zakresie zatrudniania niepełnosprawnych i pomocy publicznej z tego tytułu;

  • opracowania profesjonalnych, zgodnych z prawem, a co za tym idzie bezpiecznych indywidualnych programów rehabilitacji oraz weryfikację i modyfikację już istniejących oraz obsługę w zakresie uzyskiwania zaświadczeń o pomocy de minimis.

 

Nadzór prawny i merytoryczny nad świadczeniem tych usług pełni:

 

KANCELARIA edukacji i pomocy prawnej Monika Licińska 

ul. A. Wejnerta 20/4 

02-619 Warszawa 

tel./fax. +48 22 649 72 96 

tel. kom.: +48 697 727 802 

biuro@kancelarialicinska.pl

facebook