Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

 

Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22 ustawy o rehabilitacji (...), do dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepelnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Czynności sprawdzające zmierzające do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rozpoczynamy od m-ca podpisania umowy, której celem jest ograniczenie wpłat na PFRON w bieżącym okresie sprawozdawczym i przyszłych okresach rozliczeniowych.

Realizacja umowy w zakresie czynności sprawdzających-optymalizacji, polega m.in. na analizie struktury zatrudnienia, w efekcie której Strony umowy będą dążyły do osiągnięcia 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Ofertę swoją kierujemy nie tylko do otwartego rynku działającego w celu osiągnięcia zysku, ale również do wszelkich państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi, publicznymi uczelniami i szkołami oraz instytucjiami finansowanymi ze środków budżetu państwa. 

OCENA RYZYKA

Nie znajdujemy podstaw do uznania, że współpraca z nami wiąże się z jakimkolwiek ryzykiem po stronie Państwa firm i instytucji, wręcz przeciwnie, w naszej ocenie, dzięki tej współpracy zyskacie pewność prawną w zakresie postępowania dotyczącego okresu podlegającego czynnościom sprawdzającym.

Nasze doświadczenie uzyskane w wyniku świadczenia tego typu usługi u wielu klientów, wskazuje jednak na fakt, że stosowanie, często ulegającym zmianom przepisów ustawy o rehabilitacji i przepisów wykonawczych sprawia problemy skutkujące zawyżaniem wpłat na PFRON.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU, NASI DORADCY PRZEDSTAWIĄ PAŃSTWU ROZWIĄZANIA, W WYNIKU KTÓRYCH ZMNIEJSZYCIE BĄDŹ ZNIESIECIE WPŁATY OBOWIĄZKOWE NA PFRON. 

 

facebook