Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

ADMINISTROWANIE KADRAMI

Zakładanie, prowadzenie i przechowywanie akt osobowych jest ustawowym obowiązkiem każdego pracodawcy, jest też czynnością żmudną i pracochłonną.

Powierzenie administracji kadrowej profesjonalnej firmie pozwala pracodawcy skupić się na działalności gospodarczej.

W związku z tym oferujemy Państwu kompleksową obsługę kadrową, w ramach której zajmujemy się m.in.:

 • zakładaniem i prowadzeniem akt osobowych pracowników;

 • sporządzaniem dokumentów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, przeszeregowań, aneksów, świadectw pracy itp.);

 • sporządzaniem umów cywilno - prawnych;

 • rozliczaniem czasu pracy;

 • wystawianiem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;

 • prowadzeniem ewidencji badań lekarskich i szkoleń BHP;

 • prowadzeniem ewidencji urlopowych (na podst. wniosków urlopowych), ewidencji absencji;

 • ustalaniem uprawnień do urlopów oraz odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, nagród jubileuszowych;

 • naliczaniem i administrowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

W RAMACH USŁUG DODATKOWYCH ZAJMUJEMY SIĘ:

 • audytem prawidłowości prowadzonej dokumentacji pracowniczej i akt osobowych;

 • doradztwem kadrowym w zakresie przyjęć i zwolnień pracowników;

 • wsparciem przy kontrolach, w tym Państwowej Inspekcji Pracy;

 • obsługą BHP (przy udziale naszych partnerów w realizacji tego działania);

 • przygotowywaniem regulaminów pracy, wynagradzania i pochodnych.

 

 ADMINISTROWANIE PŁACAMI

Wynagrodzenia są jednym z najbardziej wrażliwych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem. Proces ich naliczania bywa często skomplikowany, gdyż wymaga odpowiedniego systemu kadrowo-płacowego oraz nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników działów HR. 

Zawsze obarczony jest ryzykiem błędu, który może skutkować karami finansowymi dla firm.

Przekazanie administrowania płacami doświadczonej, zewnętrznej firmie, która zatrudnia specjalistów śledzących na bieżąco zmiany przepisów daje gwarancję terminowych rozliczeń, minimalizuje ryzyko, gwarantuje zachowanie poufności i redukuje koszty.

 

Standardowy zakres administrowania płacami obejmuje:

 • wdrożenie historycznych danych płacowych (migracja i weryfikacja naliczeń);

 • rejestrację nowo zatrudnionych pracowników w systemie ubezpieczeń społecznych ZUS;

 • sporządzanie miesięcznych list płac w oparciu o dokumenty dostarczone przez Klienta oraz na podstawie wewnętrznych regulaminów;

 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń;

 • prowadzenie kartotek zasiłkowych na podstawie zwolnień lekarskich pracowników;

 • rozliczanie umów cywilno-prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji związanej z wypłatą zasiłków za okres niezdolności do pracy w przypadkach, gdy wypłata realizowana jest przez ZUS;

 • sporządzanie wymaganych deklaracji miesięcznych do ZUS wraz z aktualizacjami i korektami danych osobowych pracowników i płatników składek oraz przygotowywanie przelewów do ZUS;

 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wraz z przygotowaniem przelewów do US;

 • sporządzanie i wydawanie imiennych zaświadczeń pracownikom o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;

 • sporządzaniem raportów i zestawień związanych z działalnością Klienta;

 • przygotowaniem rocznych deklaracji do urzędu skarbowego: PIT-11, PIT-40, PIT-4R oraz do ZUS: ZUS IWA

 • dostarczaniem danych i udzielaniem wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli z ZUS, US i PFRON.

 

W RAMACH USŁUG DODATKOWYCH ZAJMUJEMY SIĘ:

 • składaniem wniosków o wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu do US i ZUS oraz korespondencją w tym zakresie;

 • sprawozdawczością wewnętrzną wynikającą z indywidualnych potrzeb Klienta;

 • naliczaniem wpłat na ZFŚS i administrowaniem tym funduszem;

 • przygotowaniem sprawozdań do GUS (np. Z-03, Z-06); 

 • sporządzaniem dokumentacji dla potrzeb ZUS t.j. ZUS Rp-7 - przy ustalaniu kapitału początkowego, prawa do renty, emerytury.
 

       KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z NAMI TO:

 • pełna poufność w zakresie przekazanej dokumentacji kadrowo - płacowej;

 • procedury zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych;

 • wysoka jakość usług przy obniżonych kosztach;

 • ochrona przed negatywnymi konsekwencjami nieoczekiwanej absencji personelu;

 • gwarancja profesjonalnego oraz efektywnego wykonywania powierzonych usług;

 • zapewnienie ciągłości świadczenia usług na wysokim poziomie;

 • fachowe doradztwo i korzystanie z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów;

 • redukcja ryzyka w wyniku przeniesienia odpowiedzialności na firmę zewnętrzną;

 • opiekun wyznaczony do kontaktu z Państwem;

 • raporty wewnętrzne wspomagające zarządzanie;

 • uzyskanie pewności w przestrzeganiu regulacji prawnych;

 • umożliwienie skupienia się na realizacji celów strategicznych firmy.

facebook